Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. Tilskudd kan benyttes til tiltak som bidrar til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Målgruppe

Alle grunneiere innenfor det utvalgte kulturlandskapet, lag og foreninger, foretak, kommunen, skoler, barnehager og andre kunnskapsmiljø kan søke om UKL-midler. Det utvalgte kulturlandskapet ble i 2019 utvidet og består nå av om lag 7 900 daa (se kart).

Tilskuddssatser

For tiltak som skal brukes til næringsformål, eksempelvis driftsbygning, utleiebolig samt egen bolig er veiledende tilskuddssats 50%. 

For tiltak som ikke skal brukes til næringsformål, eksempelvis sommerfjøs, fjøs som ikke er i drift, kulturlandskapsskjøtsel osv. har en veiledende tilskuddssats på 75%.

For tiltak som er av kulturhistorisk, naturhistorisk eller naturmangfoldsmessig betydning som grunneier ikke har direkte egennytte av, og som av forskjellige årsaker gjør at egeninnsats ikke kan regnes inn, så kan det gis tilskudd utover 75%. Eksempler på dette kan være steinkaier og steingjerder.

Satsen for egenarbeid utover egeninnsats er 250 kr/time. Det vil si at ved tiltak som gjennomføres av helt og holdent av søker, vil søker kunne lønne seg selv med henholdsvis 50 eller 75% av 250 kr.

Oversiktskart

kart ukl.png

Eksempler på tiltak

Restaurering og skjøtsel av artsrike slåttemarker og naturbeitemarker, istandsetting av bygninger og andre kulturminner, formidling, fortellerkvelder, mattradisjoner, turkart, natur- og kultursti, skilting, småskala næringsutvikling, reiseliv, guida turer, ungdomstiltak/aktiviteter i kulturlandskapet, barnearrangement med natur og kultur i fokus, tilrettelegging for ferdsel, fjerning av fremmede skadelige arter, kartlegging m.m.

Søknad og gjennomføring

For å søke om midler må du søke under utvalgte kulturlandskap i jordbruket via https://www.altinn.no/en/forms-overview/agricultural-authority/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

Veileder for søknadsprosess:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket

Ved utfylling av søknadskjema, så legges det inn et kostnadsoverslag, f.eks fra entreprenør, overslag på antall timer for gjennomføring av et tiltak, eller planlagte innkjøp. Det skal også spesifiseres egeninnsats enten som arbeidsinnsats i form av timer eller kapital. Dette skal legges inn i henhold til hvilken tilskuddssats-gruppe man søker innenfor (se kapittelet om tilskuddssatser).

Ved gjennomføring av tiltaket, så settes det krav til dokumentasjon for timebruk ved egeninnsats (antall timer og dato) og/eller faktura for utbetaling av tilskudd. Søker registrerer utbetalingsanmodning i Altinn. Det tar ca. 5-10 arbeidsdager fra utbetalingsanmodning, til tilskuddet er betalt inn på søkers konto. Hvis kostnadene går utover hva som er omsøkt, og det er igjen midler på gjeldene års budsjett, anbefales det å søke om tilleggsbevilgning. Hvis det gjeldene års tilskuddsramme er brukt opp, sikres og stoppes arbeidet, og det søkes om mer midler påfølgende år.  

Hvis man har fått tilsagn, men ikke får gjennomført tiltaket innen fristen, kan man søke om utsatt frist for gjennomføring. Fristen er fra 1 til 3 år avhengig av tiltaket. Det kan også gis tilsagn om årlig tilskudd, f.eks. til slått. Et slikt vedtak har vanligvis en varighet på 5 år.  

Eventuelle spørsmål i forbindelse med søknaden kan rettes mot Kvæfjord kommune ved Gyrd Harstad eller UKL-styret ved Svein Robert Guttormsen.

Kartlegging og planer for området

Det er gjennomført kartlegging av verdiene i området, både når det gjelder kulturminner, kulturmiljø og biologisk mangfold. Det er også utarbeidet skjøtselsplaner for naturbeitemarker og slåttemarker. Forvaltningsplan er under utarbeiding. 

Biologisk mangfold

Rapport naturtyper Skallan - Rå (Miljøfaglig utredning 2019)

Beitemarkssopp i Skallan - Rå (Miljøfaglig utredning 2018)

Skjøtselsplaner - naturbeitemarker og slåttemarker

Busjhågen naturbeitemark

Størkeråsen vest naturbeitemark

Strandhågen sør naturbeitemark

Attom Klemma naturbeitemark

Steinkrysshågen naturbeitemark

Brekka vest naturbeitemark

Blomlian sørøst slåttemark

Kulturminner og kulturmiljøer

Høsten 2017 ble det gjennomført kartlegging av bygningsmiljø og maritime kulturminner av Sør-Troms Museum. Rapporten var ferdigstilt våren 2018. 

Kulturminnerapport: Bygningsmiljø og maritime kulturminner (Sør-Troms Museum 2018)

Ilustrasjon av UKL - Skallan - Rå

Utsikt mot Målneset, Straumen og Skitneskartinden fra Gåra                                                                                Foto: Gyrd Harstad