Nydyrkingsfondets handlingsrom vil til enhver tid være avhengig både av de budsjettmidler som kan stilles til disposisjon og av kommunens regnskapsmessige utvikling. Gitt slike forbehold, gjelder følgende retningslinjer:

  1. Samlet årlig tilskuddsramme til nydyrking settes til 200 000 kr. Søknader behandles løpende og overføres om nødvendig til vurdering mot neste budsjettår, jf dog punkt 4.
  2. Samlet årlig tilskuddsramme pr søker settes til 60 000 kr.
  3. Kommunale tilskudd til nydyrking gis med 2 000 kr pr dekar. Tilskudd gis til godkjent areal, det vil si ferdig opparbeidd, sådd og vurdert av den kommunale landbruksforvaltningen.
  4. Årlig søknadsfrist er 1.september. Søknad innkommet etter dette ses som hovedregel mot neste budsjettår. Søknad med tilstrekkelig dokumentasjon fremsettes til: postmottak@kvafjord.kommune.no.
  5. Kommunedirektøren har fullmakt til å avgjøre søknader om tilskudd, og kan videredelegere slik fullmakt. Formannskapet er klagenemnd for slike administrative vedtak.

Med «tilstrekkelig dokumentasjon» i punkt 4 menes blant annet kartskisser som viser de aktuelle arealer for nydyrking, herunder arealomfang og bekreftelse om eventuelle andre søknader eller tilsagn relatert til omsøkte nydyrking. Søknad om nydyrkingstilskudd skal ikke lenger sendes via www.regionalforvaltning.no». Slike søknader vil bli registrert med vedtak om AVSLAG og deretter overført fra vurdering mot kommunalt næringsfond og til vurdering mot nydyrkingsfondet.

Søknad merket «Tilskudd til nydyrking» sendes helst i epost til: postmottak@kvafjord.kommune.no eller i papirpost til: Kvæfjord kommune, Kommunedirektøren, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

For mer info kan kontaktes: næringsrådgiver ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no eller jordbruksrådgiver rolf.ingar.eggum@kvafjord.kommune.no, begge nås også via telefon 77023000.  

Mer om bakgrunn for nydyrkingsfondet kan leses under sak nr 11/20 i formannskapet om tilskudd til nydyrking: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/687/MI