Vilkår for å få avllastning er at omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid over lengre perioder og har behov for avlastning. Omsorgsmottaker har svikt i helsetilstanden som gjør at han/hun er helt avhengig av heldøgns omsorg og pleie når omsorgsyter er borte. Avlastning er gratis.

Det søkes på skjema for "Søknad om helse- og omsorgstjenester". Omsorgsyter søker om tjenesten.Det er ikke krav til dokumentasjon, men legeerklæring kan legges ved. Det søkes forløpende til Helse- og omsorgsavdelingen. Søknaden avgjøres av Inntaks- og boligkomiteen som har møte 1 gang i måneden.

Søknad om avlastning behandles i hht Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 c.