Kvæfjord kommune har satt søknadsfrist til 1. oktober 2019 for innsending av søknad for statlige spillemidler for bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg samt nærmiljøanlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknader som kommer inn under tilskuddsordning for kulturbygg har tidsfrist 1. februar 2020

Ved søknad skal en benytte elektronisk søknadsportal https://www.anleggsregisteret.no/ for alle søknadstyper.

Anlegg over kr. 600 000 må være med i "Kommunedelplan for idrett og anlegg samt friluftsliv" i Kvæfjord kommune. Er anlegget ikke med så ta kontakt med Kvæfjord kommunes oppvekstkontor.

Det kan søkes på tre ulike ordninger:

1) Ordinære Anlegg: 1/3 av godkjente kostnader + 25 % Nord-Norge tillegg. Tilskuddsgrense for ulike anlegg er fastsatt.

                                     Idrettsfunskjonell forhåndsgodkjenning må være gitt før bygging starter

2) Nærmiljøanlegg: Inntill 50 % av godkjente kostnader. Maks. tilskudd kr. 300 000,-

3) Kulturhus:  Denne ordningen har kommunal søknadsfrist 1. februar. Foreningene kan få dekket 1/3 av kostnadene. Kommunal godkjenning må vedlegges (bl.a. universell utforming m.m.)

Du finner bestemmelsene for ordningen her: https://www.regjeringen.no/contentassets/3b11076ff1204acca5d9c9d680e57ab8/v-0732-b_2019-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-.pdf

Du finner  søknadsveiledning på  http://www.godeidrettsanlegg.no/temaside/hvordan-s%C3%B8ke-om-spillemidler-til-idrettsanlegg eller det tas kontakt med

Tor Anders Markussen ved oppvekstkontoret i Kvæfjord kommune på telefon 770 23 193 eller på epost:  tor.anders.markussen@kvafjord.kommune.no