Kvæfjord kommune ønsker å legge til rette for etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende foretak. Kommunen tilbyr derfor gratis rådgivning og veiledning i slike prosesser, og for søkere til det kommunale næringsfondet.

Som søker til det kommunale næringsfondet må du ha en forretningsidé, eller planer om å etablere virksomhet eller videreutvikle eksisterende foretak. Du oppfordres til å ta kontakt med kommunen både i prosessen med forretningsutvikling og når du skriver søknad om støtte. 

Næringsrådgiver Ellen Eliseussen treffes på rådhuset og kan kontaktes hele uken i normal arbeidstid på telefon 77 02 30 06/ 919 14 204 eller på e-post ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no. 

Tilskuddsramme

I Kvæfjord kommune har vi satt av 700 000 kroner til kommunalt næringsfond i 2021. Makstilskudd per søker er på 125 000 kroner.

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping. Dette kan inkludere tiltak der formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, og bidra til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Hvilken støtte kan innvilges?

NB! Søknader til nydyrking skal sendes til eget nydyrkingsfond, for spørsmål om dette, ta kontakt med jordbruksrådgiver i Kvæfjord kommune.

Midler fra det kommunale næringsfondet deles inn i fem kategorier. For små og mellomstore bedrifter (SMB) gjelder et øvre tak for støtte fra næringsfondet målt i prosent av kostnadsgrunnlaget for prosjektet.

1. Investeringsstøtte - inntil 30 % av investeringen

 • Etablering av ny virksomhet
 • Investeringer som bidrar til en vesentlig endring i eksisterende produkt eller produksjonsprosess
 • Utvidelse av virksomheten
 • Kjøp av eiendomsbelagt informasjon eller rettigheter

2. Støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling - inntil 50 % av kostnadene

 • Innen økonomi og ledelse
 • Implementering av ny teknologi
 • Beskyttelse av immaterielle eiendeler
 • Vurdering av nye forretningsområder

3. Støtte til opplæring - inntil 40 % av kostnadene

 • Honorar til kursleder og forelesere
 • Reiseutgifter for kursleder, forelesere og deltakere
 • Kursmateriell og andre løpende utgifter knyttet til kursingen
 • Konsulentutgifter til opplæringsprosjekt
 • Kursdeltakeres utgifter. Utgiftene må være knyttet til opplæringen og må dokumenteres

4. Støtte til forskning og utvikling, før konkurransestadiet - inntil 40 % av kostnadene

 • Utvikling av prototype som ikke kan utnyttes kommersielt
 • Ideutforming og design/konstruksjon i forbindelse med alternative produkter, produksjonsmetoder eller tjenester.

5. Støtte til industriell forskning og tekniske forstudier - inntil 65 % av kostnadene

 • Planmessig utforskning eller kritisk undersøkelse for å oppnå ny kunnskap
 • Personalkostnader utelukkende relatert til FoU-aktivitetene
 • Kostnader til instrumenter, utstyr og eiendommer utelukkende relatert til FoU-aktivitetene
 • Kostnader til konsulentbistand og tilsvarende tjenester utelukkende anvendt til FoU-aktivitetene, inkl. utvikling, kunnskap og patenter etc. kjøpt fra ekstern kilde
 • Andre driftskostnader som direkte følger av FoU-aktivitetene (eks. materialkostnader, forsyninger etc.)

Bagatellmessig støtte  - inntil 100 %

 • Skjønnsmessig støtte uavhengig av type kostnader og virksomhet
 • Kan ikke brukes til å toppe øvrig støtte som gis slik at man til sammen overstiger maksimal grense for enkelttildelinger under ordningen
 • Søknader blir også vurdert mot Kvæfjord kommunes strategiske næringsplan

Søknadsbehandling

Kvæfjord kommune tar søknader til løpende behandling, og har ingen søknadsfrist. Formannskapet i Kvæfjord er kommunalt næringsutvalg, og fatter vedtak. Saksbehandlingstiden er omtrent en måned.

Kommunalt næringsfond kunngjøres med grunnlag i tildelingsbrev fra Troms fylkeskommune. Midlene skal forvaltes i tråd med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lov- og avtaleverk, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Midlene til regional satsing skal brukes til tiltak der flere kommuner samarbeider om finansiering.

Krav til søknad

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond må sendes via www.regionalforvaltning.no. Søknaden skal minst inneholde følgende punkter:

 • Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto, og fullstendig adresse.
 • Beskrivelse av tiltaket som det søkes om tilskudd til, inkludert mål for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
 • Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
 • Forventede resultater.
 • Budsjett for tiltaket med finansieringsplan.
 • Søknadssum.

Søker skal opplyse om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilke regler og omfang, for inneværende år, og de to siste regnskapsårene.

Utbetaling

Utbetalingen gis etter dokumentering av kostnader. Dersom kostnadene er lavere enn oppgitt i søknaden, avkortes utbetalingen forholdsmessig. Tilsagnet om tilskudd er gyldig i ett år fra vedtaksdato.

Formannskapet forutsetter at bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet fortsetter sin drift i Kvæfjord kommune. Ved flytting eller avvikling i løpet av tre år avkortes tilskuddet forholdsmessig.

Tilskudd utbetales etterskuddsvis, men kommunen kan likevel foreta delutbetaling(er) etter hvert som tilskuddsmottaker dokumenterer framdrift i gjennomføringen av tiltaket. Det kan også utbetales inntil 15 prosent av tilskuddet ved oppstarten av tiltaket, dersom det anses nødvendig for at prosjektet skal komme i gang.