Planlagt anlegg vil bestå av totalt 10 merder med et overflateareal på 170 x 425 meter og planlegges med foringsflåte. Lokaliteten vil være velegnet til fremføring av landstrøm.

Kommunes kystsoneplan inngår som del av interkommunal kystsoneplan for Sør- og Midt-Troms og ble vedtatt i Kvæfjord kommunestyre 17.12 2015, PS 75/15.
Arealet, er ikke tidligere disponert til bruk for akvakulturanlegg i kommunen.

Kvæfjord kommune sender/legger ut «søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturlokalitet ved Ålneset», på høring, jfr Pbl § 19-1.
Tidsfrist for innsendelse av merknader fastsettes til å være: 29.01.22.


Merknader, mottas og behandles av Kvæfjord kommune.

 

Postadresse: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

Mailadressse: postmottak@kvafjord.kommune


Vedlegg:
A. Kvæfjord kommune – Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved «Ålneset» i Kvæfjord kommune.

B. Akvaplan niva (på vegne av Vesterålen havbruk as) – Søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturlokalitet ved Ålneset i Kvæfjord kommune.

C. Faktagrunnlag for vurdering av behov for konsekvensutredning for oppdrettsanlegg i Bygdesundet og Øysundet

D. Kystplan Kvæfjord kommune – plankart (A3-format).