Skolemiljø

Elevenes fysiske skolemiljø

Regelverk

 
Lover
Opplæringslova § 9a-2
Privatskoleloven § 2-4
 
Forskrifter
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 
Retningslinjer
Veileder til Opplæringsloven kapittel 9 a (Regjeringen.no)
 

Praktiske opplysninger

 
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det fysiske miljøet.
 
Saksbehandlingstid
Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
 
Klagemulighet
Når det er gjort vedtak, gjelder de vanlige klagefristene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom skolen etter å ha fått tid til å vurdere saken ikke fatter noe vedtak, kan det allikevel klages som om det var fattet et vedtak. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen leveres til skolen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det.
http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-002.html#2-4