Investeringsregnskapet for 2020 har en forskyvning i budsjetterte inntekter på grunn av at helsehuset ble forsinket. Det betyr at 4,6 mill. kr står udekket, men dette vil bli hentet inn igjen i 2021. Ellers er investeringene innenfor 2020-regnskapet gjort opp i balanse.

I tråd med budsjettvedtaket er det avsatt 3 mill. kr til disposisjonsfond. Dette er penger fra det positive resultatet for 2019. Ut fra nye regnskapsregler, avsettes nå også mindreforbruket i 2020 til disposisjonsfond, uten å vente på behandlingen av årsregnskapet. Pr. 31.12.2020 utgjør dermed kommunens disposisjonsfond 81 mill. kr eller om lag 18 prosent målt mot de frie inntektene. Dette gjør kommunens finansielle stilling solid, utgjør en trygghet mot uforutsette svingninger, og bør gi kommunestyret handlingsrom til å gjennomføre de planlagte tiltak i økonomiplanen.

De største bidragene til overskuddet i 2020-regnskapet er:

  • Svikten i årets skatteinntekter ble mer enn oppveid av inntektssystemets utjamningsordning, ut fra bedre skatteinngang på landsbasis enn antatt. Nettoeffekten av dette er økte inntekter med 2,5 mill. kr.
  • Inntekter fra det statlige havbruksfondet med drøyt 11 mill. kr.
  • Utgifter til renter og avdrag på lån er 4,5 mill. kr under budsjett; både ut fra lavt rentenivå og fordi forsinket framdrift i investeringer virker inn på avdragsinnbetalingen.
  • Lønn er den opplagt største innsatsfaktoren i tjenesteproduksjonen. Lønnsoppgjøret ga i pandemiåret 2020 langt lavere tillegg enn opprinnelig forutsatt. Pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgiften er derfor 6,9 mill. kr lavere enn budsjettert.
  • Strømutgiftene ble i 2020 om lag 1,5 mill. kr mindre enn budsjettert.
  • Tilskudd til opprusting av fylkesveier med 1 mill. kr ble ikke brukt som forutsatt i budsjettet for 2020.    

Selv om der på enkelte tjenesteområder er et merforbruk i 2020, er hovedinntrykket at driften gjennomgående preges av stram, nøktern og lojal budsjettoppfølging. Dette er også et utslag av at det ikke er tatt inn vikarer ved sykefravær eller annen stillingsledighet. Slik sett har dette arbeidsåret for mange tilsatte også vært svært krevende.

Kommunedirektøren oppfatter at den gode resultatutviklingen er en konsekvens av godt og tillitsvekkende samarbeid på alle nivåer i kommunen; både i forhold til folkevalgte, tillitsvalgte, ansatte og ledergruppen. Dette er et viktig bidrag til at vi nå kan planlegge og gjennomføre tunge investeringer til beste for innbyggerne i kommunen; som helsehus, nytt skolebygg, brannstasjon, trinnvis tilrettelegging for boligbygging og opprusting av de kommunale avløpsanleggene.

Regnskapstallene for 2020 er foreløpige. Revisjonen skal innen 15.april gi sin årsberetning og kommunestyret skal behandle regnskapet i juni. Regnskapssaken vil gi mer utfyllende beskrivelse av regnskapet, med forslag om disponering av mindreforbruket. Vi vil i denne sammenheng også vurdere grunnlaget for å nedjustere deler av de kommunaltekniske gebyrer for 2021.


Merete Hessen
Kommunedirektør

 

Hanne Romarheim
Økonomisjef