Kriterier for opptak

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes plass, har etter søknad til hovedopptak, rett til plass i barnehage fra august, jfr Lov om barnehager § 16.
Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass,
har etter søknad til hovedopptak rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Barn bosatt i Gullesfjord kan om ønskelig søke barnehageplass i Sortland kommune.

Søknadsfrist til opptaket er 15. mars hvert år.

Opptak av barn gjelder vanligvis fra oppstartstidspunkt og fram til opplæringspliktig alder, dersom ikke annet fremkommer særskilt gjennom tildelingsbrev.
Barnehageplass betinges av at barnet bor i kommunen.

For øvrig gjøres opptak etter gjeldende kriterier, og her vises det til vedtekter for kommunale barnehager i  Kvæfjord, pkt 5.2.

Barnehageplass utenom hovedopptak

Når hovedopptaket er avsluttet vil ledige plasser bli tildelt fortløpende.

Permisjon fra barnehageplass

Administrasjonen kan innvilge søknad om permisjon fra barnehageplass for ett barnehageår, eller for en del av året dersom permisjonen gjelder ut det aktuelle barnehageåret.
Søknad om permisjon fra deler av plass vurderes særskilt.
Det innvilges ikke hel eller delvis permisjon etter 31.mars i barnehageåret.
Jfr vedtekter for kommunale barnehager i Kvæfjord, pkt 5.3.2.

Oppsigelse av barnehageplass

Barnets foresatte må si opp plassen skriftlig med minst 1 mnd. varsel.
Når forholdene ligger til rette for det, og administrasjonen samtykker, kan oppsigelsestiden forkortes.
Oppsigelse kan likevel ikke iverksettes etter 31.mars i barnehageåret.
Ved flytting fra kommunen har administrasjonen fullmakt til å fravike oppsigelsesregler.
Jfr vedtekter for kommunale barnehager i Kvæfjord, pkt 5.3.3.

Betalingssatser

Betalingssatsene fastsettes årlig av kommunestyret, som forholder seg til stortingets vedtatte maksimalpriser.
Det gis søskenmoderasjon fra og med barn 2 på 30% fratrekk. Barn nr. 3 gratis.
Ytterligere informasjon finnes i vedtekter for kommunale barnehager i Kvæfjord, pkt 8.

Kvæfjord kommunes betalingssatser