Planforslagets hensikt er etablering av leilighetsbygg på Borkenes, med bakgrunn i behov for leilighetsbygg på Borkenes.
Etableringen planlegges på gnr 54 bnr 2, som i dag er en landbrukseiendom tilhørende Kvæfjord kommune og er tidligere benyttet av Rå videregående skole til undervisningsformål.
Forslaget vil omfatte regulering av LNFR-område (landbruk, natur, fritid og rein) til nytt formål som "Boligbebyggelse blokkbebyggelse". Øvrige planformål er "boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse", "helse/omsorgsinstitusjon", "næring/tjenesteyting", "gangsti/sykkelveg",   
"kjøreveg", "annen veggrunn", "grøntareal" og "holdeplass/plattform".

Reguleringsforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Kvæfjord kommunes rådhus og kunngjøres samtidig på kommunens hjemmeside. Offentlig ettersyn av reguleringsforslaget, annonseres i Harstad tidende og Bladet Vesterålen. Berørte parter, varsles i egen ekspedisjon.

Tidsrom for offentlig ettersyn vil være i perioden f.o.m. 06.04. 21 t.o.m. 18.05.21.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 18.05.21, til Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes, eller på e-post til postmottak@kvafjord.kommune.no


 

Vedlegg: