Teknisk utvalg i Kvæfjor.d kommune har i møte 09.06.20 i sak 9/20, vedtatt å legge 
«Reguleringsforslag for Kvæfjord Miljøjord» ut til offentlig høring/ettersyn i minimum 6 uker, jfr Plan- og bygnings-lovens§ 12-10 og 12-11. 

Planforslagets hensikt er etablering av næringsbedrift på tidligere travbane ved gnr 51 bnr 8 og ved bruk av eksisterende vegtrase, for adkomst. Forslaget vil omfatte omregulering for deler av Gnr 51 Bnr 8, på Kvæfjordeidet, som søkes omregulert fra nåværende formål som LNF(R)-område, til nye formål som hhv «næringsbygg», «kjøreveg» og «annen veggrunn». Reguleringsforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Kvæfjord kommunes rådhus og kunngjøres samtidig på kommunens hjemmeside. Offentlig ettersyn av reguleringsforslaget, annonseres i Harstad tidende. Berørte parter, varsles i egen ekspedisjon. 

Tidsrom for offentlig ettersyn vil være f.o.m. 24.06.20 t.o.m. 04.09.20. 

Eventuelle merknader til planforslag sendes innen 04.09.20 til Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes, eller på e-post til postmottak@kvafjord.kommune.no 

 


 

Brev: Offentlig høring - Gnr 51 Bnr 8 - Kvæfjordeidet - Reguleringsplan for etablering av næringsområde på tidligere travbane - Utvidet planområde

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Saksprotokoll -Vedtak i teknisk utvalg møte 09.06.20

Vedlegg 2 - Saksframlegg i Teknisk utvalg - møte 09.06.20

Vedlegg 3 - Planbeskrivelse - Kvæfjord miljøjord - 22.05.20

Vedlegg 4 - Planbestemmelser - 22.05.20

Vedlegg 5 - Plankart - Kvæfjord miljøjord - (A1-L)

Vedlegg 6 - Varsel om utvidet planområde - 15.04.20

Vedlegg 7 - Innspill til utvidet planområde

Vedlegg 8 - Varsel om oppstart reguleringssarbeid - 09.04.19

Vedlegg 9 -Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet

Vedlegg 10 - Referat særmøte reindrift med epost - 27.03.19