Planforslagets hensikt er reguleringsplan for eksisterende campingplass som har hatt kontinuerlig drift siden slutten av 1970-tallet. 
Som følge av krav fra Statsforvalteren, er privat regulerings-plan for campingplass, nå utarbeidet. Arealet reguleres til formål som 
omfatter «Campingplass», «Naturvern» og «Båndlegging etter lov om naturvern». 

Tidsrom for offentlig ettersyn vil være i perioden f.o.m. 24.01.22 t.o.m. 07.03.22.


Forslaget er utarbeidet av Lofot-ing as, for tiltakshaver, og består av følgende vedlegg:

A. Kvæfjord kommune – Offentlig høring – Gullesfjord camping gnr 19 bnr 32 – Gullesfjordbotn, datert 18.01.21. 
B. Oversiktskart – Kartutsnitt – Gullesfjord camping – Gullesfjordbotn.
1. Saksprotokoll i Teknisk utvalg – datert 19.01.22.
2. Saksframlegg – Teknisk utvalg - sak 2/22 – Reguleringsplan Gullesfjord camping, gnr 19 bnr 32, datert 15.11.21.
3. Plankart, datert 03.12.21. 
4. Reguleringsbestemmelser, datert 07.12.21.
5. Planbeskrivelse, datert 07.12.21.
6. ROS-analyse for Gullesfjord camping gnr 19 bnr 32, datert 12.11.21. 
7. Konsekvenser for naturmangfold – Reguleringsplan for Gullesfjord camping, datert 02.09.21.
8. Referat fra oppstartmøte, datert 14.02.19.