• Gåraveien for om lag 2070 meter av FV849; regnet fra der hvor Bygdeveien tar til og fram til veikrysset i Gåra. Gitt nytt adressenavn, kan det for denne veistrekningen også gjøres bruk av adressetilleggsnavn som Hagan, Strand eller Gåra.
  • Vikeveien for om lag 5300 meter av FV83; regnet fra veikrysset i Gåra og fram til brua over Straumen. Gitt nytt adressenavn, kan det for denne veistrekningen også gjøres bruk av adressetilleggsnavn som Gåra, Vikeland, Målneset, Vik, Bartega, Voktor eller Straumsnes.
  • Voktorveien for om lag 700 meter vei på Voktor; regnet fra avkjøringen fra FV83 og opp til to endepunkter for veien. Voktorveien vil eventuelt erstatte tidligere foreslåtte navn «Øvre Voktor».

 

De tre forslagene til nye adressenavn vil eventuelt erstatte de tidligere tildelte adressenavn for disse veistrekningene.

 

Et sammendrag av grunngivingen for tre nye adressenavn som ble gitt i F-sak 22/19 forelagt formannskapet 1.4.2019:

 

Det er påpekt at navnsettingen fra tidligere tider til dels er i konflikt med de prinsipper som nå er gjeldende. Et nærliggende tilfelle er kommunens bestemmelse fra 1990-tallet der 2070 løpemeter av FV849 fra Borkenes mot Gåra ble gitt tre ulike adressenavn Hagan, Strand og Gåra og for til dels svært korte veistrekninger, mens dette innenfor dagens normer mer betegner såkalte adressetilleggsnavn. Tilsvarende ble 1340 løpemeter av FV83 fra Gåra mot Målneset gitt adressenavn Gåra og Vikeland.

 

For det første legges det ut på høring forslag om nytt adressenavn Gåraveien (dvs veien til Gåra; veinavn regnes så langt mulig ut fra kommunesenteret) fra der hvor Bygdeveien nå tar til med Bygdeveien 1 knyttet til matrikkeladressen gnr 54 bnr 85 (om lag 950 meter fra det som på folkemunne betegnes som «Hjørnet» på Borkenes) og regnet for de 2070 løpemeter vei fram til veikrysset i Gåra.

 

For det andre vil kommunen revurdere den vedtatte navnsettingen Voktorveien, for del av FV83 regnet fra Målneset til brua over Straumen. Vi har i denne saken bedt fylkesmannen om å stille i bero behandlingen av en (klage)sak på denne navnsettingen, inntil kommunen får behandlet saken på nytt. Kommunen foreslo opprinnelig adressenavn Vik(e)veien for den aktuelle del av FV83, men endret dette ut fra innsigelser fra oppsittere i Voktorområdet, uten ny høringsrunde. Det tilrås ikke bruk av både Vikeveien og Voktorveien for denne delen av FV83, da det bryter med prinsipper som nå danner grunnlag for bruk av adressenavn. Med Vikevågen som vedtatt adressenavn for veien ned i Vik, bør adressenavn ellers være Vikeveien for den aktuelle del av FV83 og Voktorveien for veien opp til Voktor.

 

Vikeveien bør ut fra flere hensyn ha sitt utgangspunkt i Gårakrysset, framfor som nå (med adressenavn Voktorveien) for mange veifarende ukjente Målneset. Vikeveien er også høvelig adressenavn for Vikeland. Kommunen har ved tildeling av veiadresser på strekningen fra Målneset til Straumen sett hen til en slik mulig framtidig løsning, ved at nummerberegningen tar utgangspunkt i avstandsmål fra Gårakrysset og ikke Målneset. Det betyr at nylig tildelte adressenummer fra Målneset til Straumen ikke må endres dersom oppstart for adressenavnet flyttes til Gårakrysset.

 

Ut fra merknader i tidligere høringsrunder, skal det også pekes på muligheten for å gjøre bruk av adressetilleggsnavn for den som måtte ønske det. Regler om dette finnes i en matrikkelforskrift som definerer det som «nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning, grendenavn eller annet stedsnavn, brukt som del av den offisielle adressen» og videre at «kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt et felles adressetilleggsnavn». Kommunen er også i dialog med Statens vegvesen om mer skilting av adressetilleggsnavn langsetter fylkesveiene i Kvæfjord.

 

Hele F-sak 22/19 kan ses på kommunens hjemmesider under Politikk og Politiske møter. Link: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/649/MI.

 

Eventuelle uttalelser som bør tas med i videre vurdering av disse adressenavnene, bes sendt til epost: postmottak@kvafjord.kommune.no eller papirpost: Kvæfjord kommune, administrasjonssjefen, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

 

Høringsfrist: 1.juni 2019.