Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Målgruppe
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Mål, innretning og prioriteringer
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.
I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som
    a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
    b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
    c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Søknadsfrist: 10.desember 2018.

Kontaktperson i Kvæfjord: Vivian Berg Gamst, Kultur- og oppvekstkontoret.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes i linkene nedenfor
Bufdirs nettside for tilskuddsordningen: http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/.

Utlysning for 2019: http://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_inkludering_for_inkludering_av_barn_i_lavinntektsfamilier___utlysning_for_2019/