Kvæfjord kommune får mange henvendelser nå med spørsmål om hva vi gjør med «måseproblematikken» og hekking på Borkenes.

I år gjør vi ingenting, men lar naturen gå sin gang. Fra kommunens side lar vi måsene være i fred.

Kommunen har ansvar for kommunale bygg. Vi har også et ansvar for oppfølging av dyrevernlov og naturmangfoldloven. Vi har tidligere år jobbet seriøst med denne problematikken, blant annet for å sikre mot skader og forurensning av kommunale bygg og eiendommer, og samtidig forsøkt å ivareta dyrevernet. Vi har vært i kontakt med flere firma for å se om de har noen forsvarlige løsninger på dette, studert hva andre kommuner har gjort, uten å finne noen akseptable løsninger. Å sikre hus og hustak mot hekkende måser, er svært kostbart, og har langt fra den effekten som man tror. Flere tiltak kan også skade måkene. Å fjerne reir og egg, er ikke tillatt i hekkesesongen.

Hammerfest kommune er en av kommunene i nord som har jobbet i årevis med dette, men har ikke funnet noen løsning. De har fått kraftig bot for fjerning av reir og sikring av tak, og må la naturen gå sin gang.

Måkene er utrydningstruet art. Flere er rødlisteartet, blant annet krykkja som det er mange av her. Vi er kjent med at det kan være naturgitte forhold som gjør at måkene nå trekker inn mot tettsteder. De søker trygghet for ungene sine, akkurat som vi mennesker gjør. Blant annet er rovfuglbestanden økt ute i øyene, på tidligere hekkeplasser. Ørna er fredet og ørnebestanden har derfor økt betraktelig. Dette gjør at måkene søker trygghet i tettbebyggelsen. De finner også mat her.

I Kvæfjord og på Borkenes bor og lever vi nært opp til naturen. Da må vi også lære oss å leve sammen med naturen og akseptere dyrelivet vi har rundt oss, med de fordeler og ulemper dette medfører.  Det gjelder ikke bare måker, men også andre dyrearter.

Det er vår og vi kan heller glede oss over livet og at det spirer og gror i vakre Kvæfjord.

 

Med hilsen

Ole Øystein Lindebø

Teknisk sjef