Det kan være uklart hvem som er ansvarlig for å skaffe, og betale for logopedhjelp til småbarn, elever i grunnskolen og voksne. Rett til slik hjelp er hjemlet både i Opplæringsloven og Folketrygdloven. Vi vil forsøke å skape mer klarhet omkring denne retten, og se litt på samsvarsforhold og saksgang.

For rettigheter etter Opplæringsloven er PPT sakkyndig instans. Behovet for logopedhjelp ses i sammenheng med barnets utvikling eller elevens opplæring. Logopedhjelp kan være en del av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (se Barnehagelovens § 19a) eller spesialundervisning i grunnskolen (se Opplæringsloven § 5.1). Logopedhjelp kan også være den eneste spesialpedagogiske hjelpen eller spesialundervisningen for barnet/eleven.

Voksne kan i enkelte tilfelle ha rett til logopedhjelp etter Opplæringsloven § 4A.2. Dersom sakkyndig vurdering fra PPT tilrår logopedhjelp etter Opplæringsloven, plikter kommunen å gi slik hjelp, enten ved egen tilsatt logoped eller kjøpte tjenester.

For å ha rett til slik hjelp, er det en avgjørende betydning etter Trygdelovens § 5-10 "Behandling av språk- og taledefekter" at behovet for logopedhjelp skyldes "sykdom, skade eller lyte". Eksempler på sykdom, skade eller lyte kan være stamming, organiske stemmevansker eller følgetilstand etter hjerneslag.

Vi vil også henvise til en nylig publisert artikkel på Utdanningsdirektoratets hjemmeside om ansvarsforholdet mellom skoleeier og NAV HELFO når det gjelder retten til logopedhjelp. Hovedinnholdet i artikkelen dreier seg om at Fylkesmannen i Vestfold har bedt Utdanningsdirektoratet klargjøre forholdet mellom logopedhjelp som kommunen har ansvar for, og logopedbehandling som følge av sykdom, skade eller lyte som NAV HELFO har ansvar for.

Ved behov for logoped i Kvæfjord kommune kan du ta kontakt med kultur- og oppvekstkontoret, tlf. 77023194.