FACT-team Sør Troms er et samarbeidsprosjekt med Harstad kommune, Skånland kommune, Kvæfjord kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør Troms.

Teamet skal tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester som går på tvers av de ordinære tjenestetilbudene. Prosjektets varighet er ut år 2021. De tre nevnte kommunene har et

samlet innbygger tall på ca. 30 000 derav ca. 24 500 over 18 år. Harstad kommune er vertskommune for FACT teamet, og teamleder ansettes i Harstad kommune, enhet for helse

og mestring, sosialmedisinsk avdeling. Prosjektet er tilknyttet en prosjektorganisasjon med  styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe og prosjektleder.

 

Er du vår nye medarbeider?

Vi har for perioden 01.12.2018 - 01.01.2022, ledig 100 % prosjektstilling som teamleder og ønsker deg med i vårt team.

Teamleder har faglig og administrativt ansvar for FACT teamet.

I FACT-team Sør Troms vil du få delta i et spennende utviklingsarbeid samt et tverrfaglig arbeidsmiljø og nettverk. Du vil

bli tilbudt deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for FACT metoden. Du vil få oppfølging fra prosjektorganisasjonen

og sosialmedisinsk avdeling.

 

Vi trenger deg som har

Relevant helse- og/eller sosialfaglig høyskole-/universitetsutdanning.

- erfaring med brukergruppen.

- leder- og veiledningskompetanse.

- erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten innen fagfeltet rus- og psykiatri.

- kunnskap om FACT-modellen.

- fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 for minoritetsspråklige søkere, men kan fravikes dersom du kan

dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

- førerkort, klasse B.

Svært relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet.

 

Vi ønsker at du

Er faglig dyktig, positiv, serviceinstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.

Er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig

samt ta ansvar for egne vurderinger.

Er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger.

Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer.

Har gode kommunikasjonsevner.

Ha gjennomføringsevne.

Har evne til å møte mennesker med sammensatte utfordringer.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Dine viktigste arbeidsoppgaver

- Faglig og administrativ lede, koordinere og organisere oppgaver i teamet

- Individuell oppfølging/behandling etter FACT - modellen

- Oppbygging og utvikling av teamet

- Planlegging, evaluering rapportering til avdelingsledelse og prosjektorganisasjon

- Sikre at pasientbehandling og oppfølging blir drøftet tverrfaglig

- Veiledning og faglig utvikling i teamet

- Motta og behandle henvisninger med eget henvisningsteam

- Ivareta dokumentasjon i gjeldende fagsystemer i henhold til journalforskriften

- Sikre samarbeid med relevante instanser og organisasjoner, herunder å etablere avtaler der det er nødvendig

- Lede teammøter med god struktur og faglig refleksjon

 

Litt om oss

FACT- team står for "Flexible assertive community treatment".  Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende

virksomhet i et tverrfaglig behandlingsteam bestående av psykiater, psykologspesialist, psykolog, brukerspesialist,

sykepleier, vernepleier, sosionom, og arbeidsspesialist. Tilbudet er til voksne personer med alvorlig psykisk lidelse og

personer med komplekse ROP - lidelser. Teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosess og i perioder tilby tett

oppfølging for å forebygge kriser, hindre innleggelse i sykehus og bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon. I

FACT-arbeidet inngår også fokus på arbeid, aktivitet, opplæring og veiledning.  Det legges vekt på at teamet skal ha en

helhetlig tilnærming til tjenestemottaker.

 

Harstad kommune er vertskommune for FACT - team Sør Troms og har arbeidsgiveransvar for teamleder. Stillingen er

en kombinasjon av faglig og administrativ ledelse, samt klinisk arbeid. Teamleder skal arbeide med å utvikle

behandlingsteamet, samordne og koordinere tjenester i teamet samt samarbeide med relevante instanser innen

kommune- og spesialisthelsetjeneste, Nav og andre aktuelle aktører. FACT - modellen legges til grunn for utvikling og

arbeid i teamet.

 

Info om ACT- og FACT:

https://www.napha.no/content/14846/Ny-ACT--og-FACT-handbok

https://rop.no/globalassets/dokumenter/fact-handbok.pdf

 

i Harstad kommune får du

En spennende jobb der du kan vokse og utvikle deg i godt og sosialt arbeidsmiljø, med stor takhøyde.

Stor selvstendighet og innflytelse i diskusjoner og utvikling samt spennende utfordringer sammen med dyktige og

imøtekommende kollegaer.

Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Om du får kostnader i forbindelse med flytting, dekkes flytteutgifter i

henhold til kommunens reglement.

 

Alle ansatte i Harstad kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter

kommunens felles verdiplattform (åpenhet, respekt, engasjement, ansvarlighet, læring og utvikling) til praksis i egen

hverdag.

 

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (http://public.harstad.kommune.no/recruitment/opening?1). Det er desverre ikke mulig å sende med vedlegg til

søknaden. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju.

Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår personalservice på tlf: 77 02 61 58/77 02

61 56/77 02 61 61.

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig

søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

 

Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

 

Er du fortsatt i tvil? Ta kontakt med våre kontaktpersoner.

Søknadsfrist    04.11.2018                                 Utlyst dato        01.10.2018                           Vårref                  4227

Kontaktperson

Anne Britt Kristensen, Fagutvikler, mobil: 95916516, Anne.Kristensen@harstad.kommune.no

Frode Risdal, Enhetsleder/kommuneoverlege, mobil: 90024058, frode.risdal@harstad.kommune.no