Hensikten med tilskuddet er å sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som: 

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. 
  • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene. 
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. 

Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Prioriteringer i Kvæfjord kommune:

  1. Reiselivsnæringen 
  2. Serveringsnæringen
  3. Øvrige

Beregningsgrunnlag er omsetning for 2019 sammenlignet med omsetning i 2020. Korona-støtte fra andre ordninger må oppgis i søknaden og vil bli trukket fra. Søkere kan få inntil 50 % av omsetningstapet dekket. Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 250 000. 

NB! Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra regnskapsfører. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes gjennom www.regionalforvaltning.no.

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m. Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler. Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Vurdering av søknader

Formannskapet i Kvæfjord kommune ved næringsutvalget behandler innkomne søknader etter innstilling fra kommunedirektøren.

Annen informasjon

For ytterligere informasjon se: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

Søknadsfrist: 18. april 2021