Etter åtte uker med til dels strenge tiltak for å hindre spredning av Koronaviruset, la nasjonale myndigheter 7.mai fram en plan for videre håndtering av Covid-19. Planen har tidsrammer for gradvis nedbygging av de mest inngripende tiltakene. Den prioriterer barn og unge først, deretter arbeidslivet og så andre aktiviteter.

En absolutt forutsetning for å få dette til er fortsatt kontroll på smittespredningen i Norge. Smittesituasjonen er fortsatt i endring og utvikling.

I virksomheter som gjenåpner skal egne standarder for smittevern følges. Fortsatt gjelder også gjennomgående regler om å holde avstand med en meter eller mer, om å ha god håndhygiene og om å nyse eller hoste i papirtørkle eller ved å bruke albuekroken. Nærkontakt med smittet person er fortsatt definert som «under 2 meter avstand i over 15 minutter».

Bruk av hjemmekontorløsninger skal som hovedregel opphøre i Kvæfjord kommune. Det vil dog være en lavere terskel for å kunne holde seg hjemme ved hoste, feber, forkjølelse og lignende sykdom. Hjemmekontor skal være forhåndsavtalt med nærmeste leder.

Det blir tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Arrangør skal ha oversikt over deltakerne i fall det blir behov for smittesporing. Når vi er sammen i private lag, bør ikke mer enn 20 personer samles. Det skal holdes avstand på minst én meter til personer som man ikke bor sammen med.   

Kommunens lokale tilpasninger justeres fra 11.mai slik:

 1. Skoler og skolefritidsordninger: alle elever skal tilbake på skolen før 15.mai. Virksomheten skal drives på smittevernforsvarlig måte og innrettes i forhold til smittevernveiledere for barnehager og skoler utarbeidd av Utdanningsdirektoratet. Alle barnehager har vært åpne fra 20.april.
 2. Sykehjem og bosentra viderefører praksisen med stengte inngangsdører, for å sikre god kontroll med hvem som kommer dit. Det betyr at den som skal inn, først må gi seg og sitt oppdrag der til kjenne. Det legges opp til en forsiktig åpning for pårørende etter avtale med ansvarlig på avdelingen. Den som har risiko for å være smittet, blir fortsatt avvist. Vi avventer veileder som utarbeides av Helsedirektoratet for besøk i institusjoner og for åpning av dagaktivitetstilbud, kommunen vil foreta nye tilpasninger når den foreligger.
 3. Helsestasjonen på Borkenes er åpen.
 4. Kvæfjordhallen med svømmehallen er fortsatt stengt. Uteanleggene åpner, men bruk av garderober er forbudt. Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan utendørs gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her gjelder ellers anbefalinger fra Helsedirektoratet og idrettens egne retningslinjer. Vi tar sikte på å åpne idrettshallen til høsten.
 5. Svømmehallen på Flesnes er stengt.
 6. VAF-tilbudet på Trastad er stengt. Helsedirektoratet utarbeider en veileder for åpning av dagaktivitetstilbud, kommunen vil foreta tilpasninger så snart denne foreligger.
 7. Kulturskolen åpner for vanlig drift, gitt det samme smittevernregime som for annen skoledrift. Musikkinstrumenter og annet utstyr skal ikke utveksles mellom elever.
 8. Kulturbygget (sosialbygget) på Trastad er stengt.
 9. Kvæfjord bibliotek på Borkenes åpner for bestilling og innlevering av fysiske medier.
 10. Rådhuset er åpnet opp. Alle fysiske henvendelser utenfra skal gå via servicekontoret.
 11. Servicebygget på Borkenes åpner.
 12. Brannstasjonen og lagerbygget i Råsjyen er fortsatt stengt for andre enn de som har arbeidsoppdrag der.
 13. Karantenereglene er innskrenket til å gjelde innreise fra utlandet. Ellers skal den som har hatt nærkontakt med smittede være i karantene i 10 dager etter kontakten.
 14. Tjenestereiser for kommunalt tilsatte er ikke lenger forbudt, men skal avgrenses til kun det som anses strengt nødvendig ut fra arbeidsmessige hensyn. Mange har nå vunnet erfaring med videobaserte møter og bør fortsatt gjøre bruk av det.
 15. Legekontoret på Trastad vil videreføre ordningen med egen inngang og venterom for personer med luftveissykdom der hvor det tidligere var helsestasjon, atskilt fra andre pasienter. Det kan fortsatt avtales at koronatesting tas gjennom vinduet i egen bil.
 16. Legevakta blir fra 15.juni fullt ut overført til Harstad kommune, koblet til sykehuset slik som det allerede gjelder på sen kveld og natt.
 17. Smittevernsrom tilknyttet sykehjemmene vil bli tatt i bruk om smitte oppstår hos personer som har behov for heldøgns omsorg.
 18. Innlosjering i tidligere Paviljong 1 på Trastad kan unntaksvis tilbys personer som skal i karantene, men der bovilkår eller familiesituasjon gjør det vanskelig med isolering hjemme.
 19. Lokal kontaktinfo om Korona videreføres i ordinær arbeidstid kl 09:00-15:00.            Telefon: 99 21 69 90 eller epost: Korona.info@kvafjord.kommune.no.   

 

 

/ Korona tiltak /20200508