I følge introduksjonsloven §2 kan du delta i introduksjonsprogrammet hvis du er mellom 18 og 55 år og
 
  • har behov for grunnleggende kvalifisering,
  • er nyankommet, det vil si ikke har bodd i en norsk kommune mer enn 2 år,
  • er bosatt i kommunen etter avtale med IMDi (gjelder ikke dersom man er familiegjenforent eller har fått opphold på selvstendig grunnlag),

Dette gjelder ikke Nordiske borgere og utlendinger som omfattes av EØS-avtalen.

Varighet og beregning av timer i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid. Det vil i hovedsak bety 37,5 timer/uke i 47 uker/år. Programmet varer i inntil to år, og ved behov kan det forlenges med inntil ett år. Det hele avhenger av individuell plan og progresjon hos den enkelte. Kommunen må registrere timer og fravær i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Introduksjonsprogrammet følger stort sett de samme fraværsreglene som arbeidslivet ellers. Regler for fravær og permisjon finnes på ulike språk her:  https://www.imdi.no/om-imdi/maler-og-informasjon-pa-flere-sprak/informasjon-om-fravar-pa-flere-sprak/

Mer informasjon om introduksjonsprogram finnes på https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/