Introduksjonsprogram er et kommunalt tilbud forankret i introduksjonsloven. Programmet varer i inntil 2 (maksimum 3 år) basert på individuell plan.

Introduksjonsprogrammet skal være hel tid (37,5 timer per uke) og helår. Deltakere skal følge stort sett de samme fraværsreglene som i arbeidslivet ellers. Ugyldig fravær gir trekk i introduksjonsstønad.

Hvem har rett og plikt til introduksjonsprogram?

I følge § 2 i Introduksjonsloven gjelder rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram for nyankommet utlending mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått

  1. asyl, jf. utlendingsloven § 28,
  2. oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. utlendingsloven § 35 tredje ledd,
  3. fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag av søknad om asyl, begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. utlendingsloven § 34,
  4. oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i bokstav a, b og c, jf. utlendingsloven kapittel 6. For å være omfattet av denne bestemmelsen er det et vilkår at personer som nevnt i bokstav a, b og c ikke har vært bosatt i en kommune i mer enn fem år før det søkes om familiegjenforening eller
  5. fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, § 53 annet ledd eller § 53 tredje ledd. For personer som nevnt i første punktum gjelder retten og plikten til å delta i introduksjonsprogram i to år fra det tidspunkt det er gitt oppholdstillatelse på grunnlagene som er nevnt.

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Kravet om særskilt avtale gjelder likevel ikke for personer som nevnt i § 2 første ledd bokstav d eller e.

Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsordning skal treffes.

Nordiske borgere og utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), omfattes ikke av paragrafen her.

Listen ovenfor viser hvem som i følge Introduksjonsloven har rett og plikt til program.  Dersom en ikke er i noen av disse gruppene, faller en utenfor ordningen. Kommunen mottar heller ikke integreringstilskudd for disse. Loven sier at kommunene kan velge å gi andre grupper introduksjonsprogram, men Kvæfjord kommune har dessverre ikke kapasitet til å utvide ordningen til å gjelde personer uten rett og plikt.