Krav om strømmåling

Norges Vassdrags og Elektrisitetsverk (NVE) har tidligere pålagt kommunene at alle veilys skal ha strømmåler. Det er Hålogaland Kraft Nett (HLK) som følger opp at Kvæfjord kommune iverksetter dette. Dette er veldig kostbare tiltak. Kvæfjord kommune har de siste årene investert mye i oppgradering av veilysene med nye LED-lys, kabling og strømmåling, der det ligger til rette for dette. Det gjenstår ca 130 til 150 veilys som ikke har måler. Det er søkt om dispensasjon for å slippe strømmåling på disse. Årsaken er det dette koster svært mye, både i investering og drift, siden lysene står spredt og ikke kan sammenkoples. Vi mener det heller ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bruke store summer på strømmåling på enkeltlys som ikke gir ønsket effekt.  Det er HLK som behandler disse søknadene, men antall godkjente umålte lys er ennå ikke helt avklart. For de lysene som det ikke blir gitt dispensasjon for, kan resultatet bli at kommunen får pålegg om at de må demonteres. HLK har allerede demontert lys som de mener ikke er godkjent, i strid med Kvæfjord kommunes ønske.

Det jobbes videre med å finne en omforent løsning på dette, og avklare kostnaden med drift av slike umålte lys. Kostnaden med drift av umålte lys har også økt betydelig de siste årene, noe som igjen gir mindre penger til vedlikehold.

Samarbeid

Kvæfjord kommune har et godt samarbeid med Harstad kommune om drift og oppfølging av veilys. De gjør en faglig god jobb for oss. Etter anbudsrunde i sommer, er det inngått ny avtale med SIWE elektro AS som utfører vedlikeholdet på alle veilys i Kvæfjord og Harstad. De har lang erfaring med veilys.

Vedlikehold

Det kjøres vedlikeholdsrunder i kommunene, etter registrering og innmelding av feil fra innbyggerne og egne ansatte. Normalt samles dette opp slik at SIWE har flere oppdrag på hver tur, og det kan legges en plan for rasjonell drift.

Det er strenge regler for arbeid langs vei, noe som ofte krever søknad til veimyndighet og god planlegging. Veilysanleggene er også av varierende kvalitet og står utsatt til for vær og vind, noe som fører til mange feil. Det tar i noen tilfeller lang tid å lokalisere og utbedre feil på lysanlegg, ved for eksempel jordfeil eller kabelbrudd. Dette er noen av årsakene til at det blir ventetid fra melding til feil blir utbedret. Det kan også være økonomiske begrensninger som gjør at svært kostnadskrevende utbedringer må utsettes til det er budsjettdekning for dette.

I Kvæfjord er det årlig avsatt i underkant av 1 mill kr årlig til drift og vedlikehold av veilysene. Dette skal også dekke strømutgifter og nettleie.

Vedlikehold høsten 2021

I høst har vi hatt noen ekstra utfordringer med noen store feil på veilysanlegg. Vedlikeholdet har også blitt forsinket på grunn av sykefravær og karantene i høst som følge av smittevernbestemmelser.

  • På Bømark ble de nye veilysene skadet av lynnedslag, og flere armatur må skiftes. Dette er bestilt.
  • På Flesnes/ Holand jobbes det med å få drift i noen av veilysene som dessverre har stått mørk lenge. Her er det umålte og gamle veilys, hvor det må kables på nytt og i tillegg krav om måling.
  • I Bergsveien hadde vi en jordfeil som var vanskelig å finne som førte til mange mørklagte lys langs skoleveien. Det er fortsatt feil med flere armatur, men en del av dette er reparert.
  • På Trastad er det dessverre mange mørke lys, blant annet i Speiderbakken, Åsveien og Liaveien. Årsaken er en ødelagt jordkabel tilknyttet er defekt lysanlegg i Speiderbakken. For å utbedre dette, må vi skifte ut det gamle lysanlegget i Speiderbakken, og legge ny kabel. Dette planlegges utført til våren, så snart værforholdene tillater dette.
  • Utover fra Borkenes mot Bremnes er det mange umålte enkeltlys som er dårlige. Det samme på Kveøya.
  • Utenfor rådhuset er de fleste lysene i parken, mørke, pga. flere feil med lysanlegget. Dette anlegget er gammelt og må fornyes, men dette er kostbart..
  • På Storjorda har HLK demontert lys, og vi får ikke lov å sette opp dette uten at det etableres måler.
  • I Straumen er nå veilysanlegget utbedret og tilknyttet måler, etter de nye kravene.

Det er mange flere eksempler på mørke lys.  Med så mange veilys som vi har i kommunen, vil det vil alltid være noen veilys i kommunen som  av forskjellige årsaker er mørke. Men det jobbes videre med å drifte og vedlikeholde veilysene kommnen har, innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Meldingsportalen

Ved feil på lysanlegg, ber vi om at meldingsportalen brukes.  

https://meldeportalen.harstad.kommune.no/

Hvis den som melder avvik ønsker å etterlyse en sak, eller har nye opplysninger, skal man besvare den først eposten som ble mottatt ved melding av feil. Da følger svaret samme saksnummer, og er lettere å spore.

Takk for at dere melder inn feil. 

 

Ole Øystein Lindebø

Teknisk sjef