Kvæfjord kommune følger den nasjonale målsettingen for måloppnåelse. Det vil si hvor mange % av deltakerne som skal være i arbeid eller utdanning etter endt program. Programveileder/flyktningkonsulent følger opp den enkelte deltaker gjennom individuell plan.

Individuell plan skal minst inneholde:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
  • Arbeidsrettede tiltak (språk- og/eller arbeidspraksis).
  • Utdanningsrettede tiltak (sertifiseringskurs, grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skoles nivå, studiespesialiserende kurs).

Planen kan i tillegg inneholde blant annet:

  • Tiltak rettet mot barn og familie.
  • Tiltak rettet mot deltakelse i samfunnet.
  • Helsefremmende tiltak

Fullstendig informasjon om introduksjonsordningen finner du på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: IMDi