Alle programdeltakere skal ha en individuell plan. Denne brukes aktivt og er retningsgivende i arbeidet med å nå målet for den enkelte. Kvæfjord kommune følger den nasjonale målsettingen om hvor mange prosent av deltakerne man forventer skal være i arbeid eller utdanning året etter at de slutter i introduksjonsprogrammet. Individuell plan skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. Planen kan i tillegg inneholde tiltak rettet mot barn og familie, samt annen veiledning og rådgiving etter behov. Også grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skoles nivå kan inngå i individuell plan.

Programveileder/flyktningkonsulent følger opp den enkelte deltaker gjennom hele programperioden når det gjelder individuell kvalifiseringsplan og tiltak.

Fullstendig informasjon om introduksjonsordningen finner du på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: IMDi

Selv om en ikke har rett til introduksjonsprogram, kan en ha rett og/eller plikt til norsk og samfunnskunnskap.

Deltakelse i norskopplæring og introduksjonsprogram skal registreres i NIR.