Kvæfjord kommunestyre har under K-sak 35/18 Lokal forskrift - justerte priser for gravemeldinger i møte 21.6.2018 vedtatt justering i gjeldende priser for gravemeldingstjenester under Kvæfjord kommunes gebyrregulativ punkt 5130. Nye priser med virkning fra 1.7.2018 er:

 

5130 GRAVEMELDINGSTJENESTE

5131 Påvising veilyskabel ved graving i/langs offentlig vei, pr påvisning 1 475,00 kr

5132 Elektronisk melding for mindre graving i trafikkareal, pr melding 2 323,00 kr

5133 Elektronisk melding mindre graving utenom trafikkareal, pr melding 1 955,00 kr

5134 Elektronisk melding om graving av større omfang, pr melding 4 265,00 kr

5135 Forringelse av vei, pr kvm 184,00 kr

5136 Forsinkelsesgebyr pr kvm for ikke utført asfaltering innen 6 uker 551,00 kr

5139 Gebyr for graving i vei og ved VA-anlegg uten søknad, pr tilfelle 5 000,00 kr

Betalingssatsene her er eksklusive merverdiavgift.

 

For info om elektronisk gravemeldingstjeneste vises til kommunens hjemmeside, stikkord: Gravemelding.