Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett kriterier for fordeling av flyktninger til kommunene. På bakgrunn av disse kriteriene vurderer IMDi, i samarbeid med KS, fordelingen av flyktningene til den enkelte kommune. Dette gjelder flyktninger som har fått opphold i Norge; flyktninger fra mottak eller overføringsflyktninger

Med bakgrunn i forespørsel fra IMDi er det politikerne i Kvæfjord som avgjør hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen. Familiegjenforente til disse kommer i tillegg.

Det inngås avtale om bosetting mellom Kvæfjord kommune og utlendingsmyndighetene for hver enkelt person. 

Sekundærbosetting - bytte kommune som flyktning

Å flytte fra den kommunen en først var bosatt i og til en annen kommune innenfor de første fem årene, kalles sekundærbosetting. 

Kvæfjord kommune vurderer eventuelle søknader om sekundærbosetting individuelt etter forespørsel fra fraflyttingskommunen, ikke fra personen direkte. Kommunen kan vurdere å akseptere flytting fra andre kommuner dersom vedkommende har en sterk tilknytning til kommunen.
Eksempel på dette:

  • Nær familie som bor i Kvæfjord kommune. Med nær familie menes kjernefamilie som ektefeller, registrert partner og felles barn.
  • Søker har arbeidskontrakt i Kvæfjord kommune.