Fylkesmannen i Nordland har sendt dette på høring med frist til 3. mai og bedt kommunene legge dette ut til offentlig ettersyn. Dokumentene finnes her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/hoeringer/2019/03/soknad-halogalandsvegen/ Eventuelle merknader og innspill til søknaden sendes til Fylkesmannen i Nordland (fmnopost@fylkesmannen.no) med kopi til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (fmtfpost@fylkesmannen.no).

Se særlig risikovurderingene:  https://www.fylkesmannen.no/contentassets/6944fa9cc93f46429fa04bbef435ddcb/ecofact-rapport-553-miljorisikovurdering-halogalandsveien_r.pdf