Kvæfjord kommune har laget et forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2035. Planforslaget legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsdokument for Kvæfjord kommune, og gir retning for hvordan vi skal utvikle oss frem mot år 2035. Planen beskriver utfordringer og muligheter for Kvæfjord, og inneholder langsiktige mål og strategier. Samfunnsdelen skal være førende for alt arbeid vi gjør i kommunen, og for andre planer som skal lages.

Forslaget til ny samfunnsdel for Kvæfjord kan leses om du klikker på denne lenken.

Har du innspill til planforslaget?

Send oss dine innspill innen 7. mai 2021.

Innspill kan sendes til:
postmottak@kvafjord.kommune.no
Merkes med «Høring kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035».