Teknisk utvalg vedtok 9.juni 2020 at utkast til planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill er 12. august.

Høringsutkastet til planstrategi og planprogram kan leses her.

Kunnskapsgrunnlag for Kvæfjord kommune kan leses her.

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023
Planstrategien gir en oversikt over muligheter og utfordringer kommunen står ovenfor, og vurderer hvilke planer kommuner bør utarbeide de neste årene.

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og består av en samfunnsdel og en arealdel. Kvæfjord kommune varsler nå oppstart av arbeidet med samfunnsdelen. Denne skal ta stilling til kommunens langsiktige utfordringer, mål og strategier for perioden 2021-2032. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel beskriver hvordan Kvæfjord kommune skal utarbeide ny samfunnsdel. Planprogrammet inneholder en beskrivelse av planprosessen med opplegg for medvirkning, og peker på aktuelle satsingsområder.

Veien videre
Med bakgrunn i innspillene som mottas i høringsperioden vil plandokumentene bearbeides, før de oversendes til kommunestyret som vil vedta plandokumentene høsten 2020. Etter dette vil arbeidet med selve samfunnsdelen starte opp i henhold til temaer og tidsfrister beskrevet i planprogrammet.

Gi innspill
Har du innspill til planstrategien og/eller til planprogrammet kan du sende de til: postmottak@kvafjord.kommune.no
Merkes med "høring planstrategi og planprogram". Fristen for å komme med innspill er 12. august 2020.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med samfunnsplanlegger Ellen Marie Ervik, på e-post: ellen.ervik@kvafjord.kommune.no