Planforslaget til ny helse- og omsorgsplan kan leses om du klikker på denne lenken.

Teknisk utvalg vedtok i mars 2021 av arbeidet med kommunedelplanen skulle settes i gang. Kommunedelplanen er en overordnet plan som angir retningen for fremtidig utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Kvæfjord kommmune. Kvalitetsreformen "Leve hele livet" skal følges opp av kommunen, med mål om at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen er også innlemmet i planutkastet og forslag til handlingsplan for "Leve hele livet" i Kvæfjord er lagt som vedlegg til planen.

Send oss dine innspill innen 10. mai 2022.

Innspill kan sendes til:
postmottak@kvafjord.kommune.no
Merkes med "Høring planforslag kommunedelplan for helse- og omsorg".