Administrasjonssjefen vil i møte i Kvæfjord formannskap den 11.november presentere sitt forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 samt gebyrer og betalingssatser på kommunale tjenester for 2020. Forslaget vil deretter bli forelagt ungdomsrådet, eldrerådet, råd for funksjonshemmede, levekårsutvalget og teknisk utvalg i høringsrunde, før formannskapet tar saken til behandling i møte planlagt til 25.november.

Formannskapets innstilling om budsjett og økonomiplan med gebyrer og betalingssatser vil deretter bli offentliggjort med 14 dager frist. Budsjettsaken kommer deretter til endelig behandling i Kvæfjord kommunestyre den 12.desember.