Hjemmel: Fastsatt av Kvæfjord kommunestyre 22.juni 2017 med hjemmel i lov 2.juli 1999 nr 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1e og lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2a.

 • 1 Formål

Formålet med forskriften er å gi kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester, som hovedregel til personer over 67 år. Forskriften skal bedre rettsstillingen til pasienter, og bidra til en bedre forutsigbarhet i tildelingsprosessen.

 • 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for alle som bor eller oppholder seg i Kvæfjord kommune og som har behov for langtidsopphold i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 • 3 Definisjoner

Sykehjem

 • Sykehjem er en institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven og er et tilbud for personer med behov for omfattende helse- og omsorgstjenester. 
 • Langtidsplass i sykehjem er et varig tilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov.

Bolig med heldøgns omsorg

 • Bolig med heldøgns omsorg (BHO) er en tilrettelagt bolig for ulike målgrupper som har et hjemmebasert tjenestetilbud. Boligen har tilgang til helsepersonell hele døgnet.
 • BHO kan være et varig tilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov.
 •  
 • 4 Tjenesten langtidsopphold i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg

Kommunen har institusjonsplasser i form av sykehjem som er tilrettelagt for personer som har behov for døgnkontinuerlig behandling og omsorg. Opphold i skjermet avdeling på sykehjem forutsetter at spesielle behov foreligger.

Ektefelle/samboer kan bo sammen med pasient i sykehjem om ektefelle/samboer tilfredsstiller kriterier for tildeling av langtidsopphold og hvor det er faglig forsvarlig.

Pasienter i bolig med heldøgns omsorg får bo i omgivelser som er tilrettelagt for deres spesielle behov, og får behandling og omsorg av helsepersonell med nødvendig kompetanse. Boligene har fast, stasjonær bemanning som skal sikre stabilitet og trygghet for de som bor der. Tjenester tildeles ut fra individuell vurdering.

 • 5 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg

Pasient har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Laveste effektive omsorgsnivå (LEON) legges til grunn ved tildeling av tjenester. Tjenester på et lavere nivå skal være vurdert før langtidsopphold tildeles. Pasient må ha et varig behov.

Det gjøres en helhetlig vurdering av søkers behov:

 • Funksjonsnivå, egenomsorg, helsetilstand, familiesituasjon og bolig
 • Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger
 • Andre relevante tiltak som tidsbegrenset vurderingsopphold i institusjon, dagtilbud, utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller vurdert
 • Oppdatert IPLOS (data som beskriver ressurser og bistandsbehov til personer som søker om eller mottar pleie- og omsorgstjenester)
 • Kartlegging av pårørende/nettverk
 • Opplysninger fra pasient og fra pårørende/verge etter samtykke
 • Medisinske opplysninger og diagnoser fra fastlege og/eller sykehus
 • Hovedkriteriet for tildeling av langtidsopphold i sykehjem er at pasient har behov for helse- og omsorgstjenester som er slik at andre tjenester ikke gir pasient forsvarlig helsehjelp
 • Der det ikke foreligger et sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for pasients funksjonstap i eget hjem, kan dette gi grunnlag for langtidsplass i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg
 • Langtidsplass i sykehjem er som hovedregel forbeholdt personer over 67 år
 • 6 Endring av pasientens situasjon

Omgjøring av vedtak kan gjøres dersom søkers situasjon endrer seg.

Ved vesentlig endringer i helsetilstand og behov, kan pasient flyttes til annet tilbud innen samme omsorgsnivå.

Ved vesentlig bedring av funksjon kan pasient i langtidsopphold overføres til annet omsorgsnivå der dette vurderes forsvarlig.

 • 7 Venteliste

Dersom søker fyller kriteriene og er best tjent med langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet og/eller korttidsopphold i påvente av langtidsopphold, skal kommunen sette søker på venteliste dersom det ikke er ledig plass.

Ved ledig plass innenfor rett målgruppe skal alle pasienter på venteliste vurderes på lik linje med nye søkere. Ved ledig plass skal den med størst behov prioriteres.

Personer som står på venteliste skal få nødvendige tjenester for å sikre forsvarlig helsehjelp i ventetiden.

Ved endring av helsetilstand og/ eller andre vesentlige forhold i ventetiden skal det gjøres ny vurdering og prioritering.

 • 8 Saksbehandling, vedtak og klagerett

Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg skjer på bakgrunn av søknad, helseopplysninger og vurdering av behov, jmf § 5.

Det fattes enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages innen 4 uker.

 • 9 Egenandel

Pasient i sykehjem betaler egenandel for tjenester og opphold som følger av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16. desember 2011 nr 1349.
Pasient i bolig med heldøgns omsorg betaler husleie og egenandel for ulike tjenester.

 • 10 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1.juli 2017