Retningslinjer for borgerlig vigsel i Kvæfjord kommuneBorgelig vigsel

 

Kvæfjord kommune overtar vigselsrettighetene fra Trondenes tingrett fra og med 1. januar 2018. 

 

I Kvæfjord kommune er det ordfører og varaordfører som innehar vigselsmyndighet. Dette følger av loven.

 

Hvem kan vigsles i Kvæfjord kommune

 

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf.ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere. Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse skal ikke betale for tilbudet i likhet med norske statsborgere som er bosatt i kommunen.

 

Kvæfjord kommune tilbyr også vigsler til andre brudefolk enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

 

Forberedelser til vigselen

 

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndighetene som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter. Skjemaer finnes påskatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

 

Vigsel kan tidligst avtales fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

 

Tidspunkt og sted for vigsler

 

Kvæfjord kommune er fleksibel når det gjelder tid og sted for vigsler, men nødvendige ressurser er best tilgjengelig innenfor normalarbeidstid og i kommunale lokaler. Det er også da de fleste vigsler kan gjennomføres kostnadsfritt. Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vigsel bestilles. Kommunen har egnet lokale for vigsel med plass til et variert antall mennesker.

 

 

Gjennomføring av vigselen

 

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Denne finnes på bokmål og nynorsk og er også oversatt til samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Versjonene finnes på Bufdir sine hjemmesider. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesning.

 

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk. 

 

Før vigselen foretas, mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato.

 

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer.

 

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel.

 

Melding om vigsel og registrering

 

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

 

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

 

Kvæfjord kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør vigselsboken.

 

Økonomi

 

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler iforskriften om kommunale vigsler. Tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

 

Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, vigsel utover ordinære åpningstider el. Dette informeres brudefolket om i god tid før vigselen. Kostnaden vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Ønsker du å vigsles av Kvæfjord kommune?

 

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Kvæfjord kommune sender sin henvendelse til kommunen v/ politisk sekretariat:postmottak@kvafjord.kommune.no

 

I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudefolket ønsker. Legg ved kopi av prøvingsattest.

 

Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes per telefon på: +47 77 023000

 

Vigsler vil så ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

 

Vedlegg

Skatteetaten - veien til ekteskap.