individsamfunn

Området beredskap og forsvar omfatter det som med et annet ord kan betegnes som Totalforsvaret:  Totalforsvarskonseptets grunnprinsipp har siden 1946 vært at samfunnets samlede ressurser, om nødvendig også private ressurser, skal kunne settes inn for å understøtte forsvaret av Norge. Formålet har vært å verne om Norges territorium, selvstendighet og nasjonale verdier og verne om sivilbefolkningen.

Brann- og eksplosjonsvern

Se mer om Totalforsvaret i Stortingsmelding. nr. 39 (2003-2004) "Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid.