familie

Åpningstid:  09.00 - 15.00

Telefon på dagtid:  770  23000 / 770  23320

Telefon utenom ordinær arbeidstid: 916 27 960. Dette nummeret er bemannet til enhver tid utenfor ordinær åpningstid.

Barneverntjenesten i Kvæfjord er tilknyttet akutt- og beredskapstelefonen i Harstad barneverntjeneste.

_________________

Barnevernets oppgaver

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår (Barnevernloven § 1-1)

Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevernmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov av 17.juli 1992 nr. 100 om Barneverntjenester.

Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i hovedsak er lagt til den kommunale barneverntjenesten og til Barne, ungdoms- og familieetaten. (Bufetat)


Barnevernets viktigste oppgave:

Ta vare på utsatte barn                                                                                                                                                                                                                                                         Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Den skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Å gi hjelp og støtte                                                                                                                                                                                                                                             Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forholdene i hjemmet har særlige behov. Hjelpen kan gis i form av: Råd og veiledning / ulike hjelpetiltak som trivselsperson (før kalt støttekontakt), besøkshjem, barnehageplass ved særskilte behov m.m.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldres samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Har du bekymringer vedrørende barn /unge, kan du ta kontakt!

Barneverntjenesten har kontor i Servicebygget, Hans Egedesvei  på Borkenes, i samme bygg som Nav

Postadresse: Barneverntjenesten i Kvæfjord, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

Tlf 770 23320                          

Fax 770 23321

Kontorets åpningstid:  Kl. 0900 – 1500

Bekymringsmelding til barneverntjenesten- offentlig ansatte.

Bekymringsmelding til barneverntjenesten - privat person

Enhetsleder: Anniken Johansen

Denne telefonen kan brukes utenom kontorets åpningstid: Alarmtelefon for barn og unge : 116 111   eller  epost:  www.116111.no

www.bufdir.no  finner du hvilket familievernkontor du hører inn under