Kommunestyret i Kvæfjord kommune vedtok i møte 20.06.19, i sak 40/19, reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV 85 Langvatnet i Kvæfjord kommune.

Reguleringsendringen medfører omregulering av LNFR-område til «Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn – grøntareal», «LNFR-område» og «Anlegg- og riggområde».

Evt krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år, jfr PBL §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter Plan- og bygningsloven § 12-12 tredje ledd og § 1-9, jfr Forvaltningsloven § 29.

Frist for klage, er tre uker etter denne kunngjøring, og settes til 12.08.19.

Evt klage på vedtak stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes. Mailadresse: postmottak@kvafjord.kommune.no

For eventuelle spørsmål, kontaktes Teknisk kontor i Kvæfjord kommune, tlf 770 23000.
Saksbehandler: Helge Stoltenberg, tlf 770 23128.