Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune vedtok i møte 12.06.18, i sak 17/18, å legge planforslag for «omregulering av Gnr 56 Bnr 19, 105 og 155 – Bygdevegen 39/41 og 43», ut til offentlig ettersyn, jfr PBL §§ 12-10 og 12-11.

Forslagets hensikt er endring av tidligere forretning/butikk til boligbebyggelse med leiligheter, uteoppholdsareal, lekeplass, kjøreveg, parkeringsplasser, gang-/sykkelveg og grønnstruktur.

Planforslaget vil ligge til offentlig ettersyn i kommunens rådhus, samt på kommunens hjemmesider (www.kvafjord.kommune.no), i tidsrommet f.o.m. 02.07.18 t.o.m. 24.08.18.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes, eller på e-post til postmottak@kvafjord.kommune.no, innen 24.08.18.
Kommunens saksbehandler er: Helge Stoltenberg, tlf.  77023128/99216993.

 

Vedlegg:

 

 1. Kartutsnitt - Borkenes

 2. Vedtak i Teknisk utvalg i møte 12.06.18, sak 17/18

 3. Kvæfjord kommune – Brev om offentlig ettersyn, datert 25.06.18.

 4. Planbeskrivelse – Omregulering – Bygdevegen 39/41 og 43m/ROS-analyse

 5. Støyvurdering - Borkenes - Kvæfjord

 6. Reguleringsbestemmelser bygdevegen 39-41 og 43 - Borkenes

 7. Plankart m/planbestemmelser - Målestokk 1 : 500 (A3-format)

 8. Saksfremlegg – Teknisk utvalg – møte 12.06.18 – sak 17/18

 9. A3 arkitekter -Tillegg - anmodning om oppstartmøte reguleringsplan – Bygdevegen 39-41 og 43, Borkenes

 10. Referat fra oppstartmøte, 26.01.18

 11. Adresseliste - Naboer

 12. A3 arkitekter – «Varsel om planstart», datert 02.02.18

 13. Mottatte innspill etter «varsel om planstart»