Søk i nettstedet

Ressursstyring

          ressursstyring

Lærere – Borkenes skole – barne- og ungdomsskole

Skriv ut
Labels: Arbeidssøker

St.nr. 2010/18

Inntil 3 – muligens også flere – lærerstillinger, vanlige tilsettingsvilkår. I tillegg kan det bli ledig et antall vikariater i hel- eller delstilling, hele eller deler av skoleåret.
Fagønsker: Allmennlærerutdanning, med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk, norsk, matematikk og engelsk. Det er videre ønskelig med tilleggsutdanning i musikk og IKT, samt fransk (for undervisning på ungdomstrinnet). I tillegg har skolen behov for lærere med tilleggsutdanning i musikk, kroppsøving og norsk for fremmedspråklige. Det kan også bli ledig lærerstilling med særskilt fokus på oppfølging av enkeltelev med utfordrende atferd.
Skolen praktiserer teamorganisering. Borkenes skole var i perioden 2002 – 2005 utpekt som demonstrasjonsskole på området lese- og skriveopplæring, der skolen har utviklet egen modell (ILK Borkenes-modellen). Skolen er nå inne i en utviklingsfase preget av mer målstyrt opplæring og bruk av differensierte arbeidsplaner for elevene.

Det er også ledig ca 60 % stilling som lærer i norsk for fremmedspråklige elever – midlertidig tilsetting. Organisatorisk kan denne stillingen få annen plassering.

Nærmere opplysninger om stillingen(e) gis av rektor Bodil Røkenes, tlf. 77023212 / 997 26 202. Se også www.borkenes.skole.no for nærmere opplysninger om Borkenes skole

Annet
Erfaringsmessig kan det som følge av uforutsette oppsigelser og lignende kunne bli ledig flere lærerstillinger. Vi ber eventuelle søkere om å melde sin interesse for dette.

Vi søker lærere som

  • setter elevenes læring og utvikling i fokus og forplikter seg til å undervise i tråd med læreplan og lokale prioriteringer, herunder de også de nye utfordringene Kunnskapsløftet fører med seg
  • er faglig dyktige og arbeider strukturert og målrettet, særlig i forhold til innlæring av basiskunnskaper og basisferdigheter
  • er tydelige rollemodeller og møter både barn og voksne på en profesjonell måte
  • har evne og vilje til samarbeid, har et jevnt og godt humør og er innstilt på å arbeide i team
  • er endringsvillige og har evne og mot til å være med på å utvikle skolen videre
  • ser verdien av tverrfaglig arbeid og kan inngå i et konstruktivt samarbeid med andre instanser. 


Menn oppfordres til å søke, da menn er underrepresentert i de aktuelle stillingskategorier i virksomheten, jf. forskrift om særbehandling av menn, hjemlet i lov om likestilling mellom kjønnene.

For stillingen gjelder:
Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.
Tilsetting vil ventelig skje i løpet av april/mai måned, men tilsettingsprosessen vil kunne strekke seg helt frem til skolestart, dersom det er behov for det.
Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Helseattest av nyere dato, inkl. lungekontroll, samt politiattest i tråd med opplæringslovens § 10-9 må framlegges før tiltredelse. 

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst svarende til minimum èn A4-side.
Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune – se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist er 24. april 2010.

Søknad må sendes elektronisk via (Søk på jobben) på Jobbnorge.no.

Vennligst opplys i søknaden hvor du først så jobbutlysningen!

 

Relaterte artikler